Kontaktné údaje
Muž Žena
Údaje o firme / organizácii

Bližšie informácie

Kategória*
OfflineOnline / digitalPodujatia / Osobná komunikáciaStrategické riešenia (dlhodobé)Taktické riešenia (krátkodobé)
Príloha
96MB
Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem Asociácii internej komunikácie – AICO, so sídlom Elekrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 42 352 525 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) súhlas na použitie a zverejnenie predkladaného projektu (vrátane dokumentov) alebo jeho časti. Vyhlasujem, že ak predkladaný projekt a dokumenty obsahujú obchodné tajomstvo, dôverné informácie alebo iné skutočnosti, ktoré podľa povahy a obsahu by nemali byť zverejnené, sú v týchto dokumentoch riadne označené.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára zároveň udeľujem prevádzkovateľovi súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“) so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári a v priložených dokumentoch. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem pre účely vyhodnotenia zasielaného projektu v rámci súťaže prevádzkovateľa - AICO Grand Prix (vrátane ich zverejnenia na webstránke prevádzkovateľa), pričom tieto údaje je možné v rámci predmetného účelu poskytnúť aj tretím osobám. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú, resp. do jeho odvolania.

Rovnako vyhlasujem, že:
  1. som plne oprávnený/oprávnená poskytnúť prevádzkovateľovi predmetný projekt a všetku súvisiacu dokumentáciu;
  2. som plne oprávnený/oprávnená udeliť tento súhlas prevádzkovateľovi;
  3. poskytnutý projekt a dokumenty neobsahujú osobné údaje tretích osôb, resp. osobné údaje tretích osôb sú plnohodnotne anonymizované takým spôsobom, aby nespĺňali definíciu osobného údaju v zmysle § 4 ods. 1 ZOOÚ.
Zaškrtnite pre potvrdenie vášho súhlasu
* Povinné pole